کاتالوگ طراحی سایت

طراحی سایت به دو صورت در پایاسایت انجام میگیرد . یک سایت داینامیک دو سایت استاتیک .
هر دو نوع از نقطه نظر گرافیک و پویایی بسیار قابل پسند هستند .

بزودی این بخش کامل میگردد .